Kontaktní formulář

Bezpečnostní kód::
security code
Prosím, zadejte bezpečnostní kód:

Odeslat

Odeslaním (stiskem tlačítka ODESLAT) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů správcem MOTEX, výrobní družstvo Praha, se sídlem Černokostelecká ul. 569/118, 108 00 Praha 10 – Malešice (dále také jen „správce“) pro:

  • účely dotazu zadaného zákazníkem

Osobními údaji se rozumí údaje obsažené v tomto formuláři, tj. zejména jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa.

Osobní údaje bude správce zpracovávat manuálně i automaticky přímo prostřednictvím svých zaměstnanců a dále zpracovatelů pověřených správcem, zejména pak prostřednictvím společnosti MOTEX, výrobní družstvo Praha, se sídlem Černokostelecká ul. 569/118, 108 00 Praha 10 – Malešice, a dále prostřednictvím třetích subjektů, které budou správcem pro zpracování osobních údajů pověřeny, a to na základě smluv uzavřených podle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména prostř. subjektů, které jsou vůči správci propojenými osobami. Používáním tohoto webu může docházet k ukládání Vašich osobních údajů námi nebo třetími stranami. Tento souhlas je udělen pouze na dobu nezbytně nutnou pro daný účel nebo do odvolání tohoto souhlasu na základě písemné žádosti. Zákazník má na základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistí-li zákazník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.